THỊ NƯƠNG, T. .; QUỐC KÍNH, N. .; QUANG THUỲ, L. .; THỊ KIM DUNG, Đào .; THỊ VÂN ANH, N. .; MẠNH DINH, N. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ BIS VỚI MAC CỦA SEVOFLURAN TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM GÂY MÊ KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG Ở TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2674. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2674. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.