ANH KHOA, N. .; THỊ QUỲNH HẬU, V. .; THỊ PHƯƠNG DUYÊN, Đặng . TỶ LỆ MẮC BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2676. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2676. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.