THANH BÌNH, N. .; THỊ THÚY, H. .; VĂN ĐÔ, N. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2679. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2679. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.