PHAN TRỌNG HIẾU, N. .; CHÍ THIỆN, T. .; THÀNH NAM, N. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2680. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2680. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.