VĂN CÔNG, C. . U DIỆP THỂ VÚ ÁC TÍNH DI CĂN PHỔI – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2681. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2681. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.