NGUYỄN NGỌC, T. .; MINH TÂM, D. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG VỚI PHẢN ỨNG TRẦM CẢM KÉO DÀI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2683. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2683. Acesso em: 29 tháng 5. 2023.