MẠNH HÙNG, T. . KHÁNG SINH ĐỒ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA CÁC BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG NÃO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2686. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2686. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.