Y HỌC VIỆT NAM, T. C. . TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 489, n. 1, 2022. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2837. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.