HẢI SƠN, H. .; THỊ BÍCH ĐÀO, P. .; VĂN TÂM, T. .; THỊ MAI PHƯƠNG, M. .; MINH ĐẠT, L. .; THỊ MAI, B. .; THỊ HUYỀN TRANG, N.; ANH DŨNG, P. .; NGỌC HOÀN, V. . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM MŨI XOANG CỦA CÁN BỘ CHIẾN SĨ QUÂN KHU 3 ĐÓNG QUÂN TRÊN CÁC HUYỆN ĐẢO TỈNH QUẢNG NINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3025. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3025. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.