ĐỨC MINH, P. .; THẾ SƠN, T. .; THỊ HẰNG, Đoàn .; VĂN ÁI, H.; NGỌC NHẤT, N. .; ĐỨC TRỊNH, Đặng .; THỊ THU HIỀN, L. .; HỮU VIỆT, Đinh . ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ THU TINH TRÙNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH KHÔNG DO TẮC CÓ VI MẤT ĐOẠN GEN AZF. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3027. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3027. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.