VĂN TỈNH, P. .; THỊ HỒNG YẾN, N. .; THỊ NHI, T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA POLYP DÂY THANH TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3029. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3029. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.