QUỐC ĐẠT, N. . ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ LIÊN QUAN MÔ BỆNH HỌC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3033. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3033. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.