VĂN TUẬN, N. .; QUANG CƯỜNG, L. . ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ TÀN TẬT CỦA BỆNH NHÂN XƠ CỨNG RẢI RÁC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3038. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3038. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.