HÙNG KIÊN, Đỗ . PHÂN TÍCH TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN HÓA CHẤT BỔ TRỢ VINORELBINE/CISPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3047. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3047. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.