THỊ HUYỀN, N. . CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3049. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3049. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.