QUANG THẮNG, B. .; VĂN NHƠN, B. .; THỊ TRANG, L. .; LÂN HIẾU, N. . KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3051. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3051. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.