THỊ MAI, Đỗ . THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ TẠI MỘT SỐ XÃ TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3054. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3054. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.