VĂN TUẬN, N. .; THỊ TẠO, T. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ THỂ MẮT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3065. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3065. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.