KIM SƠN, T. .; HOÀNG TOÀN, N. .; TRUNG TÍN, L. .; THỊ TUYẾT NGÂN, Đoàn .; TRUNG KIÊN, N. . NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ GALECTIN-3 MÁU BẰNG SPIRONOLACTON Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3068. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3068. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.