THỊ NGỌC THÚY, L. . THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 TỚI TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3069. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3069. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.