VĂN THỰC, L. .; MINH TUẤN, N. .; THÀNH LUÂN, N. .; TIẾN MẠNH, N. .; NAM LONG, T. .; ĐÌNH HỢP, N. .; ĐỨC THÀNH, L. . BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3071. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3071. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.