VIẾT LỘC, N. .; THỊ THẢO NGUYÊN, P. . NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3074. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3074. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.