QUANG HUY, N. .; KHẢI TOÀN, Đặng . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3216. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3216. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.