TẤN VINH, N. .; HỮU DŨNG, N. .; VIỆT THẮNG, L. . MỐI LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VỚI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3218. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3218. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.