HUY HÙNG, T. .; GIA KHÁNH, Đinh .; THỊ THANH VÂN, B. TIÊM KHỚP CÙNG CHẬU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3219. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3219. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.