VĂN CÔNG, C. . U TẾ BÀO MẦM TINH HOÀN TẠI TRUNG THẤT – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3223. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3223. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.