VĂN VĨNH, T. .; MINH TRÍ, Đoàn .; XUÂN VĨNH, T. . CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3230. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3230. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.