VĂN GIANG, T. .; QUỐC VƯƠNG, T. .; QUỐC PHƯƠNG, N. . ĐẶC ĐIỂM VÀ TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM XQUANG VÀ CT NGỰC Ở CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3240. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3240. Acesso em: 2 tháng 10. 2022.