THỊ MỘNG TRINH, N. . ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE THEO PHÂN ĐỘ TĂNG TRIGLYCERIDE CỦA HỘI NỘI TIẾT 2010. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3241. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3241. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.