VINH QUỐC, N. .; THỊ NGỌC QUYÊN, N. . BÁO CÁO CA BỆNH GÚT MẠN TÍNH CÓ TĂNG AXIT URIC MÁU ĐIỀU TRỊ BẰNG BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG “LỤC NHẤT TÁN”. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3245. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3245. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.