VĂN NGUYÊN, N. .; NGỌC QUANG, L. .; VĂN TẬP, N. .; QUỲNH TRÚC, N. . ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3246. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3246. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.