HUYỀN THOẠI, N. .; DUY KHÁNG, N. .; THỊ HỒNG TUYẾN, N. . TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3248. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3248. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.