VĂN CÔNG, C. . U CASTLEMAN TRONG TRUNG THẤT SAU – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3253. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3253. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.