HÙNG KIÊN, Đỗ . ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ VẢY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3255. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3255. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.