VĂN VĨNH, T. .; MINH TRÍ, Đoàn .; XUÂN VĨNH, T. . CHỈ SỐ NHA CHU, NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN 1 BETA TRONG DỊCH NƯỚU Ở RĂNG MANG MÃO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3257. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3257. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.