VĂN NÚT, L. .; ĐỨC TÍN, L. .; HỮU THAO, N. .; THẢO NGHI, L. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG CLARIVEIN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3259. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3259. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.