THỊ YẾN DUYÊN, T. .; THỊ CHÂU PHƯƠNG, B. .; THỊ ĐOÀN HƯƠNG, N. .; DƯƠNG UYỂN BÌNH, P. .; LÊ AN, P. . KHẢO SÁT NHẬN THỨC GIÁ TRỊ CỐT LÕI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3261. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3261. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.