ĐẮC PHƯƠNG, P. .; HÙNG KIÊN, Đỗ . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SARCOMA XƯƠNG GIAI ĐOẠN II BẰNG HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ MAP BỔ TRỢ TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3603. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3603. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.