THỊ NGỌC, N. .; TRẦN HƯNG, H. .; THỊ XUÂN, Đặng . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ GLUFOSINAT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3605. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3605. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.