THỊ HỒNG VÂN, N. .; LÊ VĨ CHINH, B. .; QUANG DƯƠNG, Đỗ .; KHANG KIỆT, C. .; NGỌC NỮ NHƯ Ý, T. .; QUAN NGHIỆM, L. . XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3613. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3613. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.