LÊ CHIÊU BÍCH, T. .; HUỲNH ANH THI, H. .; ĐOAN VI, P. .; CHÂU MINH VĨNH THỌ, Đỗ . NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3614. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3614. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.