THỊ TUYẾT, T. .; DIỆU LINH, N. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA TỔN THƯƠNG VÚ NGẤM THUỐC KHÔNG TẠO KHỐI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ: MỐI LIÊN QUAN VỚI KHẢ NĂNG ÁC TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3619. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3619. Acesso em: 27 tháng 11. 2022.