HUYỀN SANH, S. .; NGỌC DIỄM, L. .; NGỌC CHI LAN, N. .; HOÀNG NGÂN, N. .; MINH HOÀNG, L. . ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3627. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3627. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.