BÁ TUẤN, L. .; VĂN HƯỚNG, N. .; ĐỨC THẢO, M. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH CỦA TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH TRỤ Ở KHUỶU TAY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3628. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3628. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.