VĂN HOÀN, P. .; VIỆT HẰNG, Đào . GIÁ TRỊ ĐIỆN DẪN SUẤT NIÊM MẠC Ở BỆNH NHÂN BARRETT THỰC QUẢN TRÊN NỘI SOI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3629. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3629. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.