THỊ TRANG, Đỗ .; CÔNG LONG, N. . KHẢO SÁT MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG NGOÀI THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY – THỰC QUẢN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3641. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3641. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.