ANH ĐỨC, T. .; VĂN BA, N. .; ĐỨC LIÊN, N. .; THÀNH BẮC, N. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM BẬC CAO TẠI BỆNH VIỆN K TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3642. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3642. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.