QUỐC DOANH, N. .; THỊ THU TRÀ, D. .; HƯƠNG GIANG, N. .; KIM DUY, V. .; THANH THẢO, N. .; THỊ THANH XUÂN, L. .; NGỌC ANH, N. .; THỊ QUÂN, P. .; THỊ KIM NHUNG, T. .; THỊ QUỲNH, N. .; THỊ LIÊN HƯƠNG, N. . TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Ở 4 TỈNH CỦA VIỆT NAM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3648. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3648. Acesso em: 2 tháng 12. 2023.