HÙNG KIÊN, Đỗ .; THỊ HẬU, T. . TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN PHÁC ĐỒ ETOPOSIDE-CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN MUỘN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3655. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3655. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.