VATHANAK, T. .; TUẤN ANH, H. .; KIẾN NHẬT, P. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU NHÂN TẠO KẾT HỢP SỤN TỰ THÂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3660. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3660. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.